Valná hromada

 

 Zápis z valné hromady občanského sdružení Růžovka 

Datum konání: 26. 11. 2012

Místo konání: - OUaPrŠ Nový Jičín

Přítomno – viz prezenční listina


I. Program :

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Schválení programu

4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

5. Plán práce na rok 2013

6. Diskuze

7. Usnesení

8. Závěr

 

II. Průběh jednotlivých bodů jednání:

1. Schůzi valné hromady zahájila paní Irena Hegerová, která seznámila přítomné s programem schůze. Ten byl jednomyslně schválen.

2. Jako předsedající byla navržena paní Irena Hegerová a zapisovatelkou byla navržena Mgr. Ilona Šustalová. Jako ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů byla navržena Mgr. Xenie Šustalová. Navržení kandidáti byli valnou hromadou jednomyslně schváleni.

3. Program valné hromady byl jednomyslně schválen.

4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 byly předneseny ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva). Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena. Valná hromada rovněž jednomyslně odsouhlasila výši členských příspěvků pro následující rok 2013 ve výši 50,- Kč.

5. Plán činnosti na rok 2013 byl přednesen ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva). Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena.

6. Diskusní příspěvky členů občanského sdružení se týkaly vysvětlení způsobu rozdělování finančních prostředků a vypsání žádosti o finanční čerpání při pořádaných akcích. Ředitelka OUaPrŠ Nový Jičín poděkovala občanskému sdružení za finanční pomoc. Řešil se způsob prezentace občanského sdružení na akcích.

7. Usnesení valné hromady:

Schůze valné hromady se zúčastnilo 19 z 25 členů sdružení a v tomto složení byla usnášeníschopná. Valná hromada jednomyslně schválila zprávu o činnosti občanského sdružení Růžovka za rok 2012 včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na rok 2013 v plném rozsahu.

Valná hromada jednomyslně schválila výroční zprávu.

Valná hromada tento návrh na usnesení jednomyslně odsouhlasila.

8. Předsedkyně OS, paní Irena Hegerová poděkovala všem za účast a schůzi ukončila.

 

V Novém Jičíně dne 26. 11. 2012

 

Zapsala:                      Mgr. Ilona Šustalová

Ověřovatel zápisu:      Mgr. Xenie Šustalová

Comments