O RŮŽOVCE‎ > ‎

Výroční zprávy

Občansk

Všechny výroční zprávy najdete v sekci 

 
kde jsou dostupné i ke stažení ve formátu PDF.NÁHLED ZPRÁV Z LET  2012-2015:

VÝROČNÍ ZPRÁVA - listopad 2015

Obsah:

 1. úvodní slovo
 2. základní informace
 3. organizace spolku
 4. vymezení činnosti
 5. činnost a aktivity spolku
 6. finanční zpráva
 7. plán činnosti na rok 2016
 8. poděkování

  

1. ÚVODNÍ  SLOVO

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu spolku Růžovka za rok 2015. Naleznete v ní informace o vzniku, činnostech ve prospěch osob s handicapem, hospodaření a o plánech tohoto spolku.

  

2. ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Občanské sdružení Růžovka vzniklo v prosinci 2011 jako dobrovolná organizace občanů, jejíž cílem je hlavně pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Dne 20. 10. 2015 na základě ustanovení § 3045 nového občanského zákoníku bylo občanské sdružení Růžovka transformováno na spolek Růžovka (dále jen „Spolek“). Spolek má celorepublikovou působnost, sídlo je v Novém Jičíně.

A právě sídlo v Novém Jičíně předurčilo cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Jsou to žáci Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně. Je to střední škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, specifikem této školy je výchova a vzdělávání žáků s PAS.

 

-          poštovní adresa:             -    Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

-          IČO:                                -    22769510

-          registrace:                       -    20.10.2011, č.j. VS/1 – 1/86 117/11 - R

-          předseda                         -    Irena Hegerová

-          jednatel                           -    Mgr. Ilona Šustalová

-          pokladník                        -    Mgr. Xenie Šustalová

-          e-mail:                             -    info@os-ruzovka.cz

-          bankovní spojení:            -    107 – 2523340257/0100

-          webové stránky                -   www.os-ruzovka.cz

 

 

3. ORGANIZACE  SPOLKU

Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V současnosti naše členská základna čítá celkem 23 členů. V průběhu roku 2015 se členská základna jednoho člena ztratila.

Řádná Valná hromada je svolávaná jednou ročně. Poslední Valná hromada se konala 18. 11. 2014.

Výkonným koordinačním a kontrolním orgánem je Rada Spolku, kterou tvoří 3 členové. Je volena Valnou hromadou na tři roky. Rada Spolku se schází podle aktuálních potřeb, nejméně však čtyřikrát do roka.

 

4. VYMEZENÍ  ČINNOSTI             

Činnost Spolku je vymezena stanovami. Je dobrovolnou organizací občanů, jejímž cílem je:

 

 •        pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a výjimečně pro osoby bez postižení a znevýhodnění.
 •    pořádat a zajišťovat vzdělávací a odborné školní a mimoškolní aktivity
 •       pořádat a zajišťovat kulturní a sportovní školní a mimoškolní aktivity
 •    podílet se na spolupráci s jinými školami a organizacemi.

  

5. ČINNOST  A  AKTIVITY  SPOLKU

18. 11. 2014 – Valná hromada

16. 4., 18. 6., 19. 10.  a 12. 11. 2015 – schůzky Rady Spolku

 

Spolek se během roku zapojil do hledání sponzorů, do nadačních a grantových řízení.

 

Nejvýznamnější akce školy v roce 2015, na kterých se podílel a finančně přispěl Spolek:

-          taneční kolona

-          pobyt na horách – hotel Čarťák, Hutisko – Solanec, Rožnov pod Radhoštěm

-          prožitkové pobyty - hotel Čarťák, Hutisko

-          výlet do Technického muzea a do ZOO Ostrava – odměna za sběr papíru pro vítěznou třídu

-          bowling

-          školní výlety a exkurze

-          keramický kroužek

-          cukrářský jarmark

-          Den otevřených dveří

-          vánoční a velikonoční výstava

-          návštěva kina -2x

-          návštěva divadla Loutek Ostrava

-          Gemma 2015, nábory žáků

-          odměny a ocenění pro žáky

-          a jiné

 

6. FINANČNÍ  ZPRÁVA

Majetek

Spolek v době od 13. 11. 2014 do 12. 11. 2015 pořídil nový hmotný majetek v ceně 840,00 Kč; jde o enkaustické péro.

Z majetku Spolku v době od 13. 11. 2014 do 12. 11. 2015 bylo vyřazeno 12 kusů florbalových míčků a 1 kus florbalové hokejky (viz inventář).

 

V hotovosti v pokladně ke dni 12. 11. 2015 byla částka 10 707,00 Kč.

Tato hotovost byla přepočítána předsedou Spolku p. Hegerovou.

 

Výpis KB ke dni 12. 11 2015 činí 35 041,50 Kč.

 

Finanční uzávěrka se provádí jednou ročně vždy k 31. 12., letos to bude k 31. 12. 2015, paní účetní Marii Straitovou; dodatečně bude doložena k výroční zprávě.

 

 

Příjmy a výdaje za dobu od 13. 11. 2014 do 12. 11. 2015


12. 11. 2014 – pokladna:                   10 727,00 Kč

04. 11. 2015 – účet v bance:             18 874,50 Kč

                                                               29 601,50 Kč

 

akce Spolku

výdaje Kč

příjmy Kč

příspěvky žáci

 

 39 300,00

členské příspěvky

 

   1 200,00

peněžní sponzorské dary

 

   1 500,00

sběr papírů

 

   1 985,00

ostatní příjmy - anonymní dary, atd.

 

 64 175,00

prožitkové pobyty žáků

14 583,00

 

kulturní akce, exkurze žáků

13 001,00

 

odměny a ocenění žáků

  9 304,00

 

sportovní akce žáků

  1 197,00

 

keramický kroužek

  7 941,00

 

vedení účetnictví

  8 500,00

 

webové stránky

     206,00

 

nákup zboží a materiálů na akce, kancelářských potřeb,….

34 339,00

 

vedení účtu, poplatky

  2 102,00

 

inventář

     840,00

 

celkem:

92 013,00

108 160,00

 

12. 11. 2015 -  pokladna:                   10 707,00 Kč

12. 11. 2015 - účet v bance:              35 041,50 Kč

                                                                45 748,50 Kč

 

7. PLÁN  ČINNOSTI  NA  ROK  2016

V následujícím roce se hodláme ještě více zapojovat do akcí pro žáky Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně a finančně je podporovat.

Nejdůležitějším úkolem bude hledání sponzorů a zapojení se do grantových řízení.

Nebráníme se dalšímu rozšíření členské základny.

 

8. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem členům za aktivní zapojení do činnosti Spolku. Děkujeme také rodičům žáků Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně za příspěvek. Velký dík patří sponzorům, kteří Spolku věnovali peněžní dar:

- firmě ENVION SERVIS – 1 500,00 Kč na akci „Zlatá vařečka“.

 

V Novém Jičíně 20. 11. 2015

           

Valná hromada dne …………………………………………. schválila Výroční zprávu za rok 2015.


Občanské sdružení Růžovka, Sokolovská 487/45, 741 11 Nový Jičín
www.os-ruzovka.cz email: info@os-ruzovka.cz
IČO: 22769510

VÝROČNÍ ZPRÁVA - listopad 2014

Obsah:
1. úvodní slovo
2. základní informace
3. organizace občanského sdružení
4. vymezení činnosti
5. činnost a aktivity občanského sdružení
6. finanční zpráva
7. plán činnosti na rok 2015
8. poděkování

1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu Občanského sdružení Růžovka za rok 2014. Naleznete v ní informace o vzniku, činnostech ve prospěch osob s handicapem, hospodaření a o plánech tohoto sdružení.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Občanské sdružení Růžovka vzniklo v prosinci 2011 jako dobrovolná organizace občanů, jejíž cílem je hlavně pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Občanské sdružení Růžovka má celorepublikovou působnost, sídlo je v Novém Jičíně.
A právě sídlo v Novém Jičíně předurčilo cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Jsou to žáci Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně. Je to střední škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, specifikem naší školy je výchova a vzdělávání žáků s PAS.
- poštovní adresa: - Sokolovská 487/45, 741 11 Nový Jičín
- IČO: - 22769510
- registrace: - 20.10.2011, č.j. VS/1 – 1/86 117/11 - R
- předseda - Irena Hegerová
- jednatel - Mgr. Ilona Šustalová
- pokladník - Mgr. Xenie Šustalová
- e-mail: - info@os-ruzovka.cz
- bankovní spojení: - 107 – 2523340257/0100
- webové stránky - www.os-ruzovka.cz

3. ORGANIZACE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V současnosti naše členská základna čítá celkem 24 členů. V průběhu roku 2014 se členská základna rozrostla o jednoho člena a dva členy ztratila.
Řádná Valná hromada je svolávaná jednou ročně. Poslední Valná hromada se konala 18. 11. 2013.
Výkonným koordinačním a kontrolním orgánem je Rada Sdružení, kterou tvoří 3 členové. Je volena Valnou hromadou na tři roky. Rada Sdružení se schází podle aktuálních potřeb, nejméně však čtyřikrát do roka.

4. VYMEZENÍ ČINNOSTI
Činnost Občanského sdružení Růžovka je vymezena stanovami. Je dobrovolnou organizací občanů, jejímž cílem je:
- pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a výjimečně pro osoby bez postižení a znevýhodnění.
- pořádat a zajišťovat vzdělávací a odborné školní a mimoškolní aktivity
- pořádat a zajišťovat kulturní a sportovní školní a mimoškolní aktivity
- podílet se na spolupráci s jinými školami a organizacemi.

5. ČINNOST A AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
18. 11. 2013 – Valná hromada
25. 3., 20. 5., 30. 10., 13. 11. 2014 – schůzky Rady Sdružení
Nejvýznamnější akce školy v roce 2014, na kterých se podílelo a finančně přispělo Občanské sdružení Růžovka:
- taneční kolona
- pobyt na horách - Mosty u Jablunkova, Bílá
- prožitkové pobyty - Soláň, Frenštát pod Radhošťem
- výlet do ZOO Ostrava – odměna za sběr papíru pro vítěznou třídu
- bowling
- školní výlety a exkurze
- keramický kroužek
- cukrářský jarmark
- Den otevřených dveří
- vánoční a velikonoční výstava
- koncert žáka s PAS v kině Květen v Novém Jičíně
- návštěva kina -2x
- Gemma 2014, nábory žáků
- odměny pro žáky
- a jiné

6. FINANČNÍ ZPRÁVA
Majetek
Občanské sdružení v době od 8. 11. 2013 do 12. 11. 2014 pořídilo hmotný majetek v nákupu: 6 ks florbalových hokejky, 12 ks – florbalových míčků, vrhací koule 3kg a 4 kg, 5 ks gymballových míčů,
4 ks překážek, 1 frekvenční žebřík, 16 ks badmintonových raket, 12 ks badmintonových míčků, který vypůjčilo Odbornému učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně k užívání a je v inventáři u p. uč. Mgr. Xenie Šustalové.
V hotovosti v pokladně ke dni 12. 11. 2014 byla částka 10 727,00 Kč.
Tato hotovost byla přepočítána předsedou OS Růžovka paní Irenou Hegerovou.
Výpis KB ke dni 4. 11 2014 činí 18 874,50 Kč.

Finanční uzávěrka se provádí jednou ročně vždy k 31. 12., letos to bude k 31. 12. 2014, paní účetní Marií Straitovou; dodatečně bude doložena k výroční zprávě.

Příjmy a výdaje za dobu od 8. 11. 2013 do 12. 11. 2014

Akce OS Růžovka

Výdaje Kč

Příjmy Kč

příspěvky šk.rok - žáci

 

32 131

příspěvky členů

 

 1540

peněžní sponzorské dary

 

 4100

ostatní příjmy - žáci, anonymní dary, atd.

 

 

45 069

Nákup zboží na pořádané akce, cestovné, mzdy a odvody daní, zřízení účtu v KB, exkurze, vstupné, pobyty žáku mimo školu, bowling, výlety, odměny žákům, kytky, doprava na akce, ubytování a jiné.

68 765

 

 

inventář

3 000

 

Celkem:

71 765

82 840


7. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015
V následujícím roce se hodláme ještě více zapojovat do akcí pro žáky Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně a finančně je podporovat.
Nejdůležitějším úkolem bude hledání sponzorů a zapojení se do grantových řízení.
Nebráníme se dalšímu rozšíření členské základny.

8. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem členům za aktivní zapojení do činnosti Občanského sdružení Růžovka. Děkujeme také rodičům žáků Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně za příspěvek. Velký dík patří sponzorům, kteří věnovali Občanskému sdružení Růžovka peněžní dar:
- firmě ATS – 4 000,00 Kč
- firmě Krámek pod věží – 2 000,00 Kč

V Novém Jičíně 16. 11. 2014
Valná hromada dne 18. 11. 2014 schválila Výroční zprávu za rok 2014.

=======================================================================================

OBČANSKÉ  SDRUŽENÍ  RŮŽOVKA
Sokolovská 487/45, 741 11 Nový Jičín


 VÝROČNÍ  ZPRÁVA - Listopad 2013

  

 Obsah:

 1. úvodní slovo
 2. základní informace
 3. organizace občanského sdružení
 4. vymezení činnosti
 5. činnost a aktivity občanského sdružení
 6. finanční zpráva
 7. plán činnosti na rok 2013
 8. poděkování

 

1. ÚVODNÍ  SLOVO

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu Občanského sdružení Růžovka za rok 2013. Naleznete v ní informace o vzniku, činnostech ve prospěch osob s handicapem, hospodaření a o plánech tohoto sdružení.

  

2. ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Občanské sdružení Růžovka vzniklo v prosinci 2011 jako dobrovolná organizace občanů, jejímž cílem je hlavně pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Občanské sdružení Růžovka má celorepublikovou působnost, sídlo je v Novém Jičíně.

A právě sídlo v Novém Jičíně předurčilo cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Jsou to žáci Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně. Je to střední škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením.

 

-          poštovní adresa:               Sokolovská 487/45, 741 11 Nový Jičín

-          IČO:                                  22769510

-          registrace:                        20. 10. 2011, č. j. VS/1 – 1/86 117/11 - R

-          předseda:                         Irena Hegerová

-          jednatel:                           Mgr. Ilona Šustalová

-          pokladník:                        Mgr. Xenie Šustalová

-          e-mail:                              info@os-ruzovka.cz

-          bankovní spojení:             107 – 2523340257/0100

-          webové stránky:               www.os-ruzovka.cz

 

 

3. ORGANIZACE  OBČANSKÉHO  SDRUŽENÍ

Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V současnosti naše členská základna čítá celkem 25 členů. V průběhu roku 2013 se členská základna rozrostla o jednoho člena a jednoho člena ztratila.

Řádná Valná hromada je svolávaná jednou ročně. Poslední Valná hromada se konala 26.11.2012.

Výkonným koordinačním a kontrolním orgánem je Rada Sdružení, kterou tvoří 3 členové. Je volena Valnou hromadou na tři roky. Rada Sdružení se schází podle aktuálních potřeb, nejméně však čtyřikrát do roka.

 

4. VYMEZENÍ  ČINNOSTI             

Činnost Občanského sdružení Růžovka je vymezena stanovami. Je dobrovolnou organizací občanů, jejímž cílem je:

 

-          pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, se         sociálním znevýhodněním a výjimečně pro osoby bez postižení a znevýhodnění.

-     pořádat a zajišťovat  vzdělávací a odborné školní a mimoškolní aktivity

      -         pořádat a zajišťovat kulturní a sportovní školní a mimoškolní aktivity

      -     podílet se na spolupráci s jinými školami a organizacemi.

  

5. ČINNOST  A  AKTIVITY  OBČANSKÉHO  SDRUŽENÍ

26. 11. 2012 – Valná hromada

20. 3., 27. 6., 22. 10., 14. 11. 2013 – schůzky Rady Sdružení

Nejvýznamnější akce školy v roce 2013, na kterých se podílelo a finančně přispělo Občanské sdružení Růžovka:


-          taneční kolona

-          pobyt na horách - Mosty u Jablunkova

-          prožitkové pobyty - Soláň, Malenovice, Kopřivnice

-          výlet do ZOO Ostrava – odměna za sběr papíru pro vítěznou třídu

-          bowling

-          školní výlety a exkurze

-          keramický kroužek

-          cukrářský a dušičkový jarmark

-          novoroční koncert

-          Den otevřených dveří

-          vánoční a velikonoční výstava

-          výstava kreseb žákyně s PAS

-          koncert žáka s PAS

-          návštěva kina -2x

-          Gemma 2013, nábory žáků

-          odměny pro žáky

-          a jiné

 

6. FINANČNÍ  ZPRÁVA

Majetek

Občanské sdružení v době od 26.11. 2012 do 18.11. 2013 (resp. 7.11. 2013) pořídilo hmotný majetek v nákupu běžeckých zimních bot – 4 kusy, běžek – 1 kus, bruslí – 1 kus, které vypůjčilo Odbornému učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně  k užívání a je v inventáři u p.uč. Mgr.Jana Valů. Dále pořídilo hmotný majetek v nákupu volejbalového míče, který vypůjčilo Odbornému učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně  k užívání a je v inventáři u p. Marie Mertové na Domově mládeže.

Na účtu bylo ke dni 31. 8. 2013  41 883,00 Kč.

V pokladně ke dni 31. 9. 2013 byla hotovost celkem 2 119,00 Kč.

Tato částka byla přepočítána předsedou OS Růžovka p. Hegerovou a jednatelem p. Šustalovou I.

 

Finanční uzávěrka se provádí jednou ročně vždy k 31. 12., letos to bude k 31. 12. 2013.


Příjmy a výdaje za dobu od 26.11. 2012 do 18.11. 2013 (resp. 7.11. 2013)

 

Akce OS Růžovka

Výdaje Kč

Příjmy Kč

příspěvky šk.rok - žáci

 

18 375,00

příspěvky členů

 

     700,00

peněžní sponzorské dary

 

14 000,00

ostatní příjmy- žáci, anonymní dary, atd.

 

59 722,00

Nákup zboží na pořádané  akce, cestovné, mzdy a odvody daní, zřízení účtu v KB, exkurze, vstupné, pobyty žáku mimo školu, bowling, výlety, odměny žákům , kytky, doprava na akce, ubytování a jiné.

87 355,00

 

Celkem:

87 355,00

92 797,00

 

 7. PLÁN  ČINNOSTI  NA  ROK  2013

V následujícím roce se hodláme ještě více zapojovat do akcí pro žáky Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně a finančně je podporovat.

Nejdůležitějším úkolem bude hledání sponzorů a zapojení se do grantových řízení.

Nebráníme se dalšímu rozšíření členské základny.

 

 8. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem členům za aktivní zapojení do činnosti Občanského sdružení Růžovka. Děkujeme také rodičům žáků Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně za příspěvek. Velký dík patří sponzorům, kteří věnovali Občanskému sdružení Růžovka peněžní dar:

- paní Dončevské, která věnovala 3 000,00 Kč na prožitkový pobyt,

- panu Kuřítkovi, který věnoval 10 000,00 na prožitkový pobyt,

- panu Juřicovi, který věnoval 1 000,00 Kč na nákup florbalových holí.

 

 V Novém Jičíně 7. 11. 2013           


Valná hromada dne 18. 11. 2013 schválila Výroční zprávu za rok 2013.

========================================================================================================OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RŮŽOVKA

Sokolovská 487/45, 741 11 Nový Jičín


VÝROČNÍ ZPRÁVA - Listopad 2012


Obsah:

1. úvodní slovo
2. základní informace
3. organizace občanského sdružení
4. vymezení činnosti
5. činnost a aktivity občanského sdružení
6. finanční zpráva
7. plán činnosti na rok 2013
8. poděkování


1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu Občanského sdružení Růžovka za rok 2012. Naleznete v ní informace o vzniku, činnostech ve prospěch osob s handicapem, hospodaření a o plánech tohoto sdružení.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Občanské sdružení Růžovka vzniklo v prosinci 2011 jako dobrovolná organizace občanů, jejímž cílem je hlavně pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Občanské sdružení Růžovka má celorepublikovou působnost, sídlo je v Novém Jičíně.

A právě sídlo v Novém Jičíně předurčilo cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Jsou to žáci Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně. Je to střední škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením.

· poštovní adresa: Sokolovská 487/45, 741 11 Nový Jičín

· IČO: 22769510

· registrace: 20.10.2011, č.j. VS/1 – 1/86 117/11 - R

· předseda: Irena Hegerová

· jednatel: Mgr.Ilona Šustalová

· pokladník: Mgr.Xenie Šustalová

· e-mail: info@os-ruzovka.cz

· bankovní spojení: 107 – 2523340257/0100

· webové stránky: www.os-ruzovka.cz3. ORGANIZACE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V současnosti naše členská základna čítá celkem 25 členů. Řádná Valná hromada je svolávaná jednou ročně.

První Valná hromada se konala 19.12.2011 za účasti 23 členů. V době konání Valné hromady měla členská základna 23 členů, byla tedy v souladu s ustanovením článku V, odstavce 4 Stanov usnášeníschopná.

V průběhu roku 2012 se členská základna rozrostla o 2 členy.

Výkonným koordinačním a kontrolním orgánem je Rada Sdružení, kterou tvoří 3 členové. Je volena Valnou hromadou na tři roky. Rada Sdružení se schází podle aktuálních potřeb, nejméně však čtyřikrát do roka.4. VYMEZENÍ ČINNOSTI

Činnost Občanského sdružení Růžovka je vymezena stanovami. Je dobrovolnou organizací občanů, jejímž cílem je:

pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a výjimečně pro osoby bez postižení a znevýhodnění.

- pořádat a zajišťovat vzdělávací a odborné školní a mimoškolní aktivit

- pořádat a zajišťovat kulturní a sportovní školní a mimoškolní aktivit

- podílet se na spolupráci s jinými školami a organizacemi.5. ČINNOST A AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

19.12.2011 – Valná hromada

3.2., 27.6., 3.10., 21.11.2012 – Rada Sdružení

Nejvýznamnější akce školy v roce 2012, na kterých se podílelo a finančně přispělo Občanské sdružení Růžovka:

- taneční kolona

- pobyt na horách – Beskydy

- pobyt v Praze

- květinový jarmark

- návštěva divadel a kina

- školní výlety a exkurze

- keramický kroužek


6. FINANČNÍ ZPRÁVA

Majetek

Občanské sdružení ve školním roce 2011/2012 pořídilo hmotný majetek v nákupu běžeckých zimních bot, které vypůjčilo Odbornému učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně k užívání a je v inventáři u p. uč. Mgr.Jana Valů.


Příjmy a výdaje

Akce OS Růžovka

Výdaje Kč

Příjmy Kč

Příspěvky šk.rok 2011/12- žáci

 

28.340,00

příspěvky členů za rok 2011

 

  1.150,00

peněžní dar na pobyt v Praze

 

  6.000,00

ostatní příjmy- žáci, anonymní dary, atd.

 

29.198,00

Nákup zboží na pořádané  akce, cestovné, mzdy a odvody daní, zřízení účtu v KB, exkurze, vstupné, pobyty žáku mimo školu, bowling, výlety, odměny žákům, kytky, doprava na akce, ubytování a jiné.

32.176,00

 

Celkem:

32.176,00

64.688,00


Za školní rok 2011/2012 – výpis peněžního deníku k 17.9.2012.

V pokladně ke dni 17.9.2012 byla hotovost celkem 32.512,00 Kč.


Tato částka byla přepočítána předsedou OS Růžovka p. Hegerovou a jednatelem p.Šustalovou Ilonou.7. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013

V následujícím roce se hodláme ještě více zapojovat do akcí pro žáky Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně a finančně je podporovat.

Nejdůležitějším úkolem bude hledání sponzorů a zapojení se do grantových řízení.

Nebráníme se dalšímu rozšíření členské základny.8. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem členům za aktivní zapojení do činnosti Občanského sdružení Růžovka. Děkujeme také rodičům žáků Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně za příspěvek.V Novém Jičíně 23.11.2012