O RŮŽOVCE‎ > ‎

Valné hromady


Všechny Zápisy z Valné hromady najdete v sekci 

 
kde jsou dostupné i ke stažení ve formátu PDF.

Náhledy Zápisů z Valné hromady z let 2012-2015:

Zápis z Valné hromady spolku Růžovka 2015


Datum konání: 30. 11. 2015

Místo konání: OUaPrŠ Nový Jičín

Přítomno: viz prezenční listinaI. Program :

1. Zahájení

2. Transformace Občanského sdružení na spolek Růžovka

3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015

4. Plán práce na rok 2016

5. Usnesení

6. Závěr


II. Průběh jednotlivých bodů jednání:


1. Schůzi Valné hromady zahájila předsedkyně spolku Růžovka, paní Irena Hegerová, která přítomné členy seznámila s programem schůze.

Program schůze byl jednomyslně schválen.


2. Dne 20. 10. 2015 na základě ustanovení § 3045 nového občanského zákoníku bylo občanské sdružení Růžovka transformováno na spolek Růžovka (dále jen „Spolek“). Spolek má celorepublikovou působnost, sídlo je v Novém Jičíně.


3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 ke dni 12.11.2015 byly předneseny pokladní spolku Růžovka Mgr. Xenií Šustalovou ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva). Aktuální stav pokladní hotovosti ve výši 10.707,- Kč byl ověřen předsedkyní spolku Růžovka a pokladní spolku Růžovka dne 12. 11. 2015. Výpis KB ke dni 12.11.2015 činí 35.041,50 Kč. Finanční uzávěrka k 31.12.2015 bude doložena k Výroční zprávě. Valná hromada rovněž odsouhlasila výši členských příspěvků pro následující rok 2016 ve stávající výši 50,- Kč.

4. Plán činnosti na rok 2016 byl přednesen ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva).

5. Usnesení Valné hromady:

Schůze Valné hromady se zúčastnilo 22 z 23 členů sdružení a v tomto složení byla usnášeníschopná.

Valná hromada jednomyslně schválila zprávu o činnosti spolku Růžovka za rok 2015 včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na rok 2016 v plném rozsahu.


Valná hromada spolku Růžovka jednomyslně schválila výroční zprávu.

Valná hromada tento návrh na usnesení jednomyslně odsouhlasila.


6. Předsedající Valné hromady spolku Růžovka paní Irena Hegerová poděkovala všem přítomným členům za účast a schůzi ukončila.


V Novém Jičíně dne 30. 11. 2015

Zapsala: Irena Hegerová


Zápis z Valné hromady občanského sdružení Růžovka 2014

Datum konání: 18. 11. 2014
Místo konání: OUaPrŠ Nový Jičín 

Přítomno: viz prezenční listina 


I. Program : 
1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Volby do Rady OS Růžovka 
4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 
5. Plán práce na rok 2015  
6. Usnesení 
7. Závěr 

II. Průběh jednotlivých bodů jednání: 

1. Schůzi valné hromady zahájila členka Výboru OS Růžovka, pani Mgr. Ilona Šustalová, která přítomné členy seznámila s programem schůze. 
Program schůze byl jednomyslně schválen. 

2. Předsedající byla navržena Mgr. Ilona Šustalová a zapisovatelkou Mgr. Xenie Šustalová. Ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů byla navržena Mgr. Xenie Šustalová. Navržení kandidáti byli valnou hromadou jednomyslně schváleni.

3. Volby do Rady OS Růžovka. Dle Stanov OS Růžovka po uplynutí tří let existence sdružení volby členů Rady OS Růžovka. Navrženi kandidáti: Mgr. Xenie Šustalová, Mgr. Ilona Šustalová a Irena Hegerová.
 
4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 k 18. 11. 2014 byly předneseny pokladní sdružení Mgr. Xenií Šustalovou ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva). Aktuální stav pokladní hotovosti ve výši 10.727,- Kč byl ověřen předsedkyní sdružení a pokladní sdružení dne 12. 11. 2014. Valná hromada rovněž odsouhlasila výši členských příspěvků pro následující rok 2015 ve stávající výši 50,- Kč. 

5. Plán činnosti na rok 2015 byl přednesen ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva).

6. Usnesení valné hromady: 
Schůze valné hromady se zúčastnilo 18 z 24 členů sdružení a v tomto složení byla usnášeníschopná. 
Valná hromada jednomyslně schválila zprávu o činnosti občanského sdružení Růžovka za rok 2014 včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na rok 2015 v plném rozsahu. 

Valná hromada OS Růžovka schválila složení členů Rady OS Růžovka.

Valná hromada jednomyslně schválila výroční zprávu.

Valná hromada tento návrh na usnesení jednomyslně odsouhlasila. 


7. Předsedající Valné hromady paní Mgr. Ilona Šustalová poděkovala všem přítomným členům za účast a schůzi ukončila.


V Novém Jičíně dne 18. 11. 2014 


Zapsala: Irena Hegerová 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Xenie Šustalová
Předsedající: Mgr. Ilona Šustalová 

______________________________________________________________________________________________________________________

 Zápis z Valné hromady občanského sdružení Růžovka 2013

Datum konání: 18. 11. 2013
Místo konání: OUaPrŠ Nový Jičín 


Přítomno: viz. prezenční listina

I. Program :

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Schválení programu

4. Zpráva pokladníka o činnosti a hospodaření za rok 2013

5. Plán práce na rok 2014

6. Diskuze

7. Usnesení

8. Závěr


II. Průběh jednotlivých bodů jednání:


1. Schůzi valné hromady zahájila paní Irena Hegerová, která přítomné členy přivítala a seznámila s programem schůze. Ten byl jednomyslně schválen.


2. Jako předsedající a zapisovatelka byla navržena pani Irena Hegerová. Ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů byla navržena Mgr. Xenie Šustalová a Mgr. Ilona Šustalová. Navržení kandidáti byli valnou hromadou jednomyslně schváleni.


3. Program valné hromady byl jednomyslně schválen.


4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 byly předneseny ve výroční zprávě za období od 26.11.2012 do 18.11.2013 (viz. Výroční zpráva). Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena. Valná hromada rovněž jednomyslně odsouhlasila výši členských příspěvků pro následující rok 2014 ve výši 50,- Kč.

5. Plán činnosti na rok 2014 byl přednesen ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva). Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena.

6. Diskuse

- oslovení členů sdružení k zapojení do sběru papíru v rámci soutěže

- do 15. 12. 2013 odevzdat podklady pro vyúčtování roku 2013

- poděkování pokladní za činnost v OS-Růžovka

- oslovení členů OS shánět sponzory.


7. Usnesení valné hromady:

Schůze valné hromady se zúčastnilo 23 z 25 členů sdružení, 2 omluveny. V tomto složení byla usnášeníschopná. Valná hromada jednomyslně schválila zprávu o činnosti občanského sdružení Růžovka za rok 2013 včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na rok 2014 v plném rozsahu.


Valná hromada jednomyslně schválila výroční zprávu.

Valná hromada tento návrh na usnesení jednomyslně odsouhlasila.


V Novém Jičíně dne 18. 11. 2013

Zapsala: Irena Hegerová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Xenie Šustalová

Mgr. Ilona Šustalová


___________________________________________________________________

Zápis z Valné hromady občanského sdružení Růžovka 2012

 

Datum konání: 26. 11. 2012

Místo konání: - OUaPrŠ Nový Jičín

Přítomno – viz prezenční listina

 

I. Program :

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Schválení programu

4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

5. Plán práce na rok 2013

6. Diskuze

7. Usnesení

8. Závěr

 

II. Průběh jednotlivých bodů jednání:

 

1. Schůzi valné hromady zahájila paní Irena Hegerová, která seznámila přítomné s programem schůze. Ten byl jednomyslně schválen.

2. Jako předsedající byla navržena paní Irena Hegerová a zapisovatelkou byla navržena Mgr. Ilona Šustalová. Jako ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů byla navržena Mgr. Xenie Šustalová. Navržení kandidáti byli valnou hromadou jednomyslně schváleni.

3. Program valné hromady byl jednomyslně schválen.

4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 byly předneseny ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva). Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena. Valná hromada rovněž jednomyslně odsouhlasila výši členských příspěvků pro následující rok 2013 ve výši 50,- Kč.

5. Plán činnosti na rok 2013 byl přednesen ve výroční zprávě (viz. Výroční zpráva). Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena.

6. Diskusní příspěvky členů občanského sdružení se týkaly vysvětlení způsobu rozdělování finančních prostředků a vypsání žádosti o finanční čerpání při pořádaných akcích. Ředitelka OUaPrŠ Nový Jičín poděkovala občanskému sdružení za finanční pomoc. Řešil se způsob prezentace občanského sdružení na akcích.

7. Usnesení valné hromady:

Schůze valné hromady se zúčastnilo 19 z 25 členů sdružení a v tomto složení byla usnášeníschopná. Valná hromada jednomyslně schválila zprávu o činnosti občanského sdružení Růžovka za rok 2012 včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na rok 2013 v plném rozsahu.

Valná hromada jednomyslně schválila výroční zprávu.

Valná hromada tento návrh na usnesení jednomyslně odsouhlasila.


8. Předsedkyně OS, paní Irena Hegerová poděkovala všem za účast a schůzi ukončila.

V Novém Jičíně dne 26. 11. 2012

 

Zapsala:                      Mgr. Ilona Šustalová

Ověřovatel zápisu:        Mgr. Xenie Šustalová